• اطلاعات فردی

    لطفا اطلاعات فردی خود را برای هماهنگی ورود به سازمان تکمیل کنید:
  • نام سازمان، شرکت، مرکز یا دانشگاه محل خدمت و سمت سازمانی (اختیاری)

  • مشخصات خودرو

    در صورت حضور با خودرو مشخصات خودرو را برای ورود به پارکینگ تکمیل کنید: