• اطلاعات فردی

  لطفا اطلاعات درخواستی را وارد کنید
 • Date Format: YYYY dot MM dot DD
 • آدرس سکونت

 • اطلاعات تحصیلی

 • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
  رزومه خود را در قالب فرمت های pdfو docو docx بارگذاری نمایید (حداکثر حجم بارگذاری 10 مگابایت است)
 • فایل خود را در فرمت pdf یا jpg ارسال نمایید (حداکثر حجم بارگذاری 2 مگابایت است)
 • فایل خود را در فرمت pdf یا jpg ارسال نمایید (حداکثر حجم بارگذاری 2 مگابایت است)
 • فایل خود را در فرمت pdf یا jpg ارسال نمایید (حداکثر حجم بارگذاری 2 مگابایت است)
 • فایل خود را در فرمت pdf یا jpg ارسال نمایید (حداکثر حجم بارگذاری 2 مگابایت است)