تیم-ایده

تیم-ایده

  • مشخصات درخواست کننده:

  • مشخصات نفر اول اعضاء تیم :

  • مشخصات نفر دوم اعضاء تیم :

  • مشخصات نفر سوم اعضاء تیم :

  • مشخصات کسب و کار نوپا :

  • :
  • Accepted file types: pdf, doc, docx.
پیمایش به بالا