تیم-ایده

  • مشخصات درخواست کننده:

  • مشخصات نفر اول اعضاء تیم :

  • مشخصات نفر دوم اعضاء تیم :

  • مشخصات نفر سوم اعضاء تیم :

  • مشخصات کسب و کار نوپا :

  • :
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.